Návrat na hlavní stranu

Boj proti rasismu [ Evropská unie ]

Boji proti rasismu a xenofobii věnuje Evropská unie velkou pozornost. Podstatnou změnu a posílení pravomocí Společenství při potírání diskriminace z důvodu rasového nebo etnického původu přinesla Amsterodamská smlouva (článek 13).

Doposud tuto část acquis communautaire tvoří nařízení Rady o vytvoření Evropského monitorovacího centra rasismu a xenofobie, a dále 2 rezoluce Rady o vyhlášení Evropského roku proti rasismu a xenofobii a o boji proti rasismu a xenofobii v zaměstnávání a v sociálních věcech, dále pak dvě společné deklarace Rady, Parlamentu a Komise o základních právech a o boji proti rasismu.

Nařízení Rady č. 1035/97 o vytvoření Evropského monitorovacího centra rasismu a xenofobie je norma organizační povahy, kterou byla zřízena nová instituce ES - Evropské monitorovací středisko projevů rasismu a xenofobie, byla stanovena právní povaha této instituce (středisko je právnickou osobou), její úkoly, struktura a způsob financování. Hlavním úkolem střediska je poskytovat Společenství a členským státům spolehlivá a srovnatelná data o projevech rasismu, xenofobie a antisemitismu. Pokud jde o povinnosti, uložené nařízením přímo členským státům, je nutné zmínit povinnost členských států postoupit středisku seznam národních středisek a organizací zabývajících se projevy rasismu a povinnost členských států zajistit ochranu předávaných osobních dat.

Dalšími dokumenty jsou prohlášení a doporučení, která vyjadřují společnou vůli institucí EU a členských zemí. Za nejdůležitější z těchto textů lze považovat Rezoluci Rady z roku 1995 o boji proti rasismu a xenofobii, která obsahuje výzvu členským státům, aby dosáhly pokroku při plnění společných úkolů, výzvu k přijetí některých konkrétních opatření, ke garantování ochrany osob před všemi formami diskriminace, rozvíjení rovných příležitostí pro ženy, mládež, děti, a podpoře dodržování demokratických principů a lidských práv, principu kulturní a náboženské rozmanitosti.
DALŠÍ INFORMACE: http://www.euroskop.cz

Typ záznamu: Evropská unie
AKTUALIZACE: Jana Holáňová (Beskydy-Valašsko, regionální agentura CR) org. 2, 06.12.2002 v 09:54 hodin

Copyright 1994-2023 © Luděk Šorm